Stadgar

STADGAR
Stadgarna är reviderade vid föreningens extrainsatta årsmöte den 23 september 2015.

 • 1 Föreningsnamn och säte
  Föreningens namn är Kort om Samhället. Föreningens säte är Malmö.
 • 2 Organisationens inriktning och karaktär
  Kort om Samhället är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Genom texter, filmer, workshops och andra aktiviteter ska vi bedriva verksamhet och sprida information som syftar på att skapa ett mer jämlikt, rättvist och humant samhälle. Alla medlemmar får möjlighet att både delta i verksamheterna, samt vara med och skapa nya projekt. Det är inte tillåtet att skapa projekt eller sprida åsikter som uppmanar rasism, sexism, homofobi eller annan diskriminering.
 • 3 Arbetsprinciper
  Arbetet utformas antingen på egen hand eller i samarbete med lokala organisationer. Organisationen är för sitt arbete beroende av frivilliga gåvor och anslag. Insamling av medel är en förutsättning för organisationens arbete och för att säkerställa organisationens oberoende ställning.
 • 4 Organisation
  Föreningens arbete leds av en styrelse, som består av medlemmar, som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande och minst två andra ledamot. Ordförande väljs på ett år av styrelse eller av årsmöte. Hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs varje år. Övriga ledamöter väljs på två år. Det är möjligt att samma ordförande, ledamöter och suppleanter väljs på nytt. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Det är styrelsen som företräder föreningen och utser firmatecknare. Nominering ska ske minst två veckor före årsmöte. Nominering får ej ske under årsmöten.
 • 5 Medlemskap
  För att bli medlem ska en avge medlemsavgift och kontaktuppgifter till föreningen. Årsmedlemsavgift är x kr och fastställs av årsmötet. Man behöver inte vara en fysisk person för att bli medlem, innebärande att andra föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Det är möjligt att ge en högre medlemsavgift om man vill stötta verksamheten.
 • 6 Uteslutning av medlem
  Uteslutning av medlem kan ske om medlem motarbetar föreningens syften eller bryter mot föreningens policy vilka framgår av ändamålsförklaringen.
 • 7 Räkenskaper och revision
  Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av lägst en och högst två lekmannarevisorer. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 • 8 Årsmöte
  Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls före 15:onde februari. Röstberättigade medlemmar kallas minst 2 veckor före årsmötet. Rösträtt vid föreningens årsmöten eller stämmor tillkommer fysisk person, som under närmast föregående verksamhetsår betalt medlemsavgift med minst det belopp som årsmötet fastställer. Vid årsmötet skall förekomma:
  1. Fastställande av röstlängd
  2. Årsmötets behöriga utlysande
  3. Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Anmälan av frågor under övriga ärenden
  6. Avgivande av styrelse- och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning.
  7. Behandling av verksamhetsberättelse.
  8. Behandling av ekonomisk berättelse.
  9. Behandling av revisionsberättelse.
  10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
  11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  12. Val av ordförande på ett år
  13. Val av ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter på två år
  14. Val av ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter på ett år
  15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  16. Val av valberedning, bestående av tre personer.
  17. Fastställande av årsavgift.
  18. Behandling av eventuellt insända ärenden.
  Dessa ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller efter begäran av en tredjedel av medlemmarna. Kallelse ska skickas senast fyra veckor före datum för extra årsmöte och anmälan ska göras senast en vecka i förväg. I kallelsen ska skälet till kallelsen anges. På det extra årsmötet ska endast den/de angivna frågan/frågorna behandlas.
 • 9 Ändring av stadgar
  Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande medlemsmöten med majoriteten av de närvarande röstberättigades bifall, sedan förslag därom senast fyra veckor i förväg delgivits styrelsen och denna däröver avgivit yttrande.
 • 10 Upplösning
  För upplösning av föreningen erfordras två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Föreningens egendom skall då, efter avräkning för upplupna arvoden, överlåtas till andra föreningar med liknande syften.

Ändamålsförklaring
Kort om samhället är en ideell förening vars syfte är att sprida information om orättvisor, politiska beslut, ideologiska funderingar, och annat som berör oss alla i vårt gemensamma samhälle. Syftet med föreningen är folkbildning och socialt rättvisearbete och att engagera och utbilda människor av alla åldrar. Alla är välkomna att bli medlemmar. Grundstenar i vårt arbete är att vi är för jämlikhet och mänskliga rättigheter till alla, och emot rasism, sexism, homofobi, och andra lika inhumana åsikter. Vi värderar miljön högt och tar klimatkrisen på allvar. Även om vi är öppna för att engagera oss i alla samhällsfrågor jobbar vi extra mycket med hemlöshet, EU-migranter och psykologi.
Vi vill vara en medlemsstyrd förening där medlemmar får komma med önskemål på projekt och annat, som de via våra medel kan vara med att förverkliga. Vi tror på demokrati och kraften hos folket. Vi jobbar både via konst, text, workshops, föreläsningar och projekt.

Malmö, 23:e september 2013

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s